வன்னி எலி, ஒஸ்லோ பல்கலைக்கழக கலாச்சார அருங்காட்சியகத்தில் காண்பிக்கப்பட உள்ளது

வன்னி எலி, ஒஸ்லோ பல்கலைக்கழக கலாச்சார அருங்காட்சியகத்தில் காண்பிக்கப்பட உள்ளது

http://www.khm.uio.no/arrangementer/arrangementer_2012/46_sistesrilanka.html

About the author:

. Follow him on Twitter / Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*